Takimi i grupit punues për legjislacion

24 Janar 2019, Prishtinë

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur, shqyrtoi programin legjislativ dhe planin vjetor të dokumenteve strategjike për vitin 2019.

Pas shqyrtimit anëtarët u përcaktuan për tridhjetë e një (31) projektligje dhe dhjetë (10) projekt strategji, për të cilat vlerësuan se janë me rëndësi për komunitetet dhe, në të cilat grupi punues mundë të ofroj komentet e tij në fazën e konsultimeve publike.