Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

23. Dhjetor 2021, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim planin vjetor të punës për vitin 2022. Pas diskutimit, dhe shqyrtimit të propozim planit vjetor të punës, i njëjti u miratua njëzëri nga anëtarët e Këshillit. Këshilli në takim shqyrtoi dhe miratoi edhe propozim rekomandimin e Grupit Punues për Çështje të Gjuhëve për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal.