Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete me përbërje të re

Prishtinë, më 18 Tetor 2018
Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur takimin konstituiv, në të cilin morën pjesë njëzet e katër (24) anëtarë. Në takim Këshilli e zgjodhi kryesinë e tij prej tre (3) anëtarëve.

Kryesues i Këshillit, u zgjodh z. Živoin Ćirković, ndërsa zëvendëskryesues i parë, z. Berhil Šasivari, dhe znj. Andelina Qorraj Emini, zëvendëskryesue e dytë.