Takimi i rregullt i Këshillit

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur takimin e rregullt mujor, në të cilin ka shqyrtuar dhe miratuar planin vjetor të punës për vitin 2024. Në takim, anëtarët kanë diskutuar për ndarjen e subvencioneve nga Qeveria, gjatë vitit 2023, shprehën pakënaqësitë me mënyrën e ndarjes së subvencioneve, si dhe mos përfshirjen e projekteve të organizatave joqeveritare nga komunitetet jo shumicë. Pas diskutimeve anëtarët u pajtuan që kjo çështje të trajtohet edhe gjatë muajit të ardhshëm dhe të adresohet me anë të rekomandimit.