Day archives: 3 Maj, 2023

Punëtoria për të drejtat e komuniteteve

Me mbështetjen e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) Misioni në Kosovë, është mbajtur punëtoria për të drejtat e komuniteteve dhe shkëmbimi i përvojave të mira për anëtarët e Këshillit Konsultativ për Komunitete, nga 26 – 28 prill, në Shkup. Hapja e punëtorisë u bë nga znj. Nadica Pavlovska dhe znj. Nafiye Gaş, …