Monthly archives: Shkurt, 2024

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti takimin e rregullt mujor, ku kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese i njoftuan anëtarët për aktivitetet e realizuara në mes dy takimeve të Këshillit. Anëtari Agim Ferati i njoftoi anëtarët e Këshillit lidhur me përgaditjet për regjistrimin e popullësisë në Kosovë, i cili do të jetë nga 05 …

Takimi me përfaqësuesit e komunitetit Turk

Në Mitrovicë më 10 shkurt 2024 përfaqësuesit e komunitetit turk në Këshill, z. Atakan Koro dhe znj Sevim Bërveniku, në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Këshillit, organizuan një takim me organizatat përfaqësuese të komunitetit turk, pjesëmarrëse në procesin e nominimit si dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare nga Mitrovica, Vushtrria, Prishtina dhe Prizreni. Z. Atakan …

Takimi i Grupit Punues për Çështje të Arsimit

Grupi Punues për Çështje të Arsimit  në takimin e mbajtur sot, e zgjodhi znj. Dževahira Kolenović, për kryesuese të grupit punues dhe z. Sunaj Garipi, zëvendëskryesues të këtij grupi. Në takim, anëtarët diskutuan edhe për aktivitetet e grupit punues gjatë këtij viti.